Algemene voorwaarden Bureau De Wit, Arbeidsrecht & mediation

Artikel 1 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening van Bureau De Wit.
2. Bureau De Wit zal terzake van de aan haar verstrekte opdracht(en) zich inspannen om de belangen van de opdrachtgever zo goed mogelijk te behartigen. Dit is een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis.
3. Deze voorwaarden maken een onverbrekelijk deel uit van álle overeenkomsten die tussen de opdrachtgever en Bureau De Wit worden gesloten, zulks met uitsluiting van welke andere voorwaarden dan ook en kunnen zowel opdrachten behelzen inzake juridische dienstverlening alsmede opdrachten tot het verrichten van Mediation.
4. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voorzover Bureau De Wit en opdrachtgever zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
5. Onder opdrachtgever wordt verstaan: iedere natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die met Bureau De Wit een overeenkomst heeft gesloten dan wel aan Bureau De Wit een opdracht verstrekt, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en/of erfgename(n).
6. Het staat Bureau De Wit vrij om, wanneer zij daartoe aanleiding ziet daarvoor een derde in te schakelen teneinde de overeengekomen opdracht te verrichten.
7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
8. Alle opdrachten worden pas door schriftelijke bevestiging zijdens Bureau De Wit aan de opdrachtgever bindend. Bureau De Wit is gerechtigd opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
9. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bureau De Wit aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bureau De Wit worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft Bureau De Wit het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
10. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Bureau De Wit voor uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2 Honorering

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal de opdrachtgever aan Bureau De Wit, voor haar werkzaamheden en/of te maken kosten, een vergoeding verschuldigd zijn die is gebaseerd op de door Bureau De Wit vastgestelde uurtarieven exclusief de verschuldigde BTW.
2. Door Bureau De Wit ten behoeve van de opdrachtgever betaalde kosten (zoals reis- en verblijfkosten, gerechtskosten etc.) zullen separaat in rekening worden gebracht en indien van toepassing zal het gebruikelijke BTW-tarief worden berekend.
3. Indien voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken en het verlenen van die diensten tot extra werkzaamheden of prestaties leiden, die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn begrepen, zal Bureau De Wit de opdrachtgever voorafgaand schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de werkzaamheden of prestaties.
4. Bureau De Wit is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel op te schorten en/of de behandeling van eventueel lopende zaken te staken indien de opdrachtgever niet op het eerste verzoek van Bureau De Wit zekerheid stelt voor het nakomen van diens betalings- en overige verplichtingen.
5. Alle door Bureau De Wit verzonden facturen of declaraties terzake van juridische dienstverlening of welke activiteiten ten behoeve van een opdrachtgever ook, dienen strikt te worden voldaan binnen uiterlijk 14 dagen na dagtekening van de bedoelde factuur c.q. declaratie. De opdrachtgever verkeert bij het verstrijken van deze termijn van rechtswege in verzuim.
6. Wanneer ook na schriftelijk aanmaning betaling achterwege blijft, zullen incassokosten verschuldigd zijn met een minimum van € 200,-- en daarenboven 10% van het gefactureerde bedrag . De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.
7. De wettelijke rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
8. De diensten van Bureau De Wit worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij onderling een andere afspraak is gemaakt

Artikel 3 Beroepsaansprakelijkheid

1. Indien Bureau De Wit aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Bureau De Wit beperkt haar aansprakelijkheid verder voor de gevallen waarin de verzekeraar om welke reden dan ook weigert uit te keren. Bureau De Wit is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.
2. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bureau De Wit.
3. Bureau De Wit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Bureau De Wit is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Bureau De Wit kenbaar behoorde te zijn.
4. Bureau De Wit is niet aansprakelijk voor diensten verricht door Bureau De Wit ingeschakelde derden.

Artikel 4 Vrijwaring

1. De opdrachtgever vrijwaart Bureau De Wit voor aanspraken van derden met betrekking tot het recht van intellectueel eigendom op door de opdrachtgever verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
2. De opdrachtgever vrijwaart Bureau De Wit voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn.

Artikel 5 Geheimhouding

Elk van de partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst, van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard, geheim zal blijven.

Artikel 6 Dossierinzage

1. De opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd om dossierinzage te verlangen van Bureau De Wit. Onder deze dossierinzage wordt slechts verstaan:
- inzage in de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en documenten;
- inzage in de door Bureau De Wit verzonden correspondentie aan de wederpartij.
2. Indien de opdrachtgever een afschrift van het dossier aan Bureau De Wit verzoekt is Bureau De Wit te allen tijde gerechtigd een bedrag aan administratiekosten in rekening te brengen van ten minste € 20,-.

Artikel 7 Geschillen

1. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation conform het daartoe strekkende reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de Mediation.
2. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht door de Nederlandse rechter nu op alle overeenkomsten tussen Bureau De Wit het Nederlandse recht onverkort van toepassing is.

Artikel 8 Voorwaarden

Van toepassing is de meest recente ten kantore van de Kamer van Koophandel te Groningen gedeponeerde versie.